16. Januar 2023.
KONKURS ZA IDEJNO ARHITEKTONSKO RJEŠENJE GRADSKOG STADIONA U ULCINJU

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje gradskog stadiona u Ulcinju.

Cilj konkursa je izbor najboljeg idejnog rješenja sportskog kompleksa novog gradskog stadiona na početku ulcinjske Velike plaže, na osnovu parametara i preporuka preciziranih ovim konkursnim zadatkom. Od konkursnog rada se očekuje da predloži funkcionalno i prepoznatljivo rješenje koje će biti osnov za izradu tehničke dokumentacije za realizaciju ovog projekta.

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje je međunarodni, opšti, jednostepeni i anonimni.

Konkursni zadatak je formulisan kao zaseban dokument u sklopu konkursne dokumentacije. Od konkursnih radova se očekuje da ponude rješenje čije će se forme vizuelno integrisati u prirodno okruženje Velike plaže, uz istovremeno funkcionalno ostvarivanje predviđenih programskih sadržaja. Ponuđeno rješenje treba da bude ekonomski održivo uz primjenu savremenih tehnologija u cilju ostvarivanja energetske efikasnosti i smanjenog uticaja na životnu okolinu.

Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička i pravna lica koja ispunjavaju uslove definisane Raspisom konkursa i Projektnim zadatkom. Na Konkursu mogu učestvovati lica koja imaju prebivalište, odnosno sjedište na teritoriji Crne Gore, kao i lica sa sjedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji druge države.

Na Konkursu ne mogu učestvovati:

• lica koja su neposredno angažovana na pripremi i sprovođenju Konkursa i lica koja su u njihovom najužem srodstvu,

• lica koja su zaposlena kod raspisivača Konkursa i lica kojima je prestao radni odnos kod raspisivača Konkursa u periodu od dvije godine po prestanku radnog odnosa,

• članovi Žirija, izvjestioci i lica koja su u najužem srodstvu i/ili u radnom odnosu sa članovima žirija.

Obavezni uslovi za učešće na konkursu su:

• konkursni rad mora sadržati sve grafičke i tekstualne elemente, kao i ostale podatke tražene Raspisom konkursa;

• konkursni rad mora biti dostavljen u predviđenom roku i na način utvrđen Raspisom konkursa.

Svaki od učesnika/ca, pojedinac ili grupa, ima pravo učešća na ovom konkursu samo sa jednim radom.

Članovi konkursnog žirija su:

1. Muho Uruči, glavni gradski arhitekta Opštine Ulcinj, predsjednik žirija;

2. Prof. dr. Ljubiša Folić, dipl.ing.arh, član žirija

3. Prof. dr. Bujar Demjaha, dipl.ing.arh, član žirija

4. Iva petković, dipl.ing.arh, članica žirija

5. Mentor Lunji, dipl.ing.arh, član žirija

6. Mehmed Milla, dipl.ing.arh, član žirija

7. Momir Đurđevac, generalni sekretar Fudbalskog saveza Crne Gore.

Ukoliko jedan od članova žirija ne bude u mogućnosti da učestvuje u žiriranju, Raspisivač imenuje zamjenika članova žirija.

Rok za predaju radova je 00:00 (CET) 16.03.2023. godine.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA - MNE

Veličina: 26.77MB | Archive ZIP

COMPETITION DOCS - ENG

Veličina: 27.55MB | Archive ZIP

PHOTO

Veličina: 127.05MB | Archive ZIP

VIDEO

Veličina: 36.58MB | Archive ZIP