27. Decembar 2018.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE  U POSTUPKU ZA SPROVOĐENJE JAVNE RASPRAVE ZA 

1. Nacrt Studije zaštite za područje Ulcinjske Solane i

2. Predlog odluke o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra Ulcinjske Solane.

Nacrt Studije zaštite za područje Ulcinjske Solane. 

Predlog odluke o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra područje Ulcinjske Solane.

Javna rasprava o Nacrtu Studije  će trajati u periodu od 26.12.2018. godine do i 

zaključno sa 31.01.2019. godine. 

 Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u Nacrt Plana može se izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 09:00 do 14:00  u administrativnoj zgradi Opštine Ulcinj - Kancelarija broj 76, gdje se materijal može dobiti i u štampanoj formi,

kao i na internet stranici Opštine Ulcinj www.opstinaulcinj.com

Program javne rasprave objavit će se na sajtu opštine Ulcinj www.opstinaulcinj.com

Javna rasprava putem okruglih stolova održaće se prema slijedećem rasporedu:

sa opštinskim organima, pravnim licima čiji je osnivač opština,  dana 16.01.2019. godine sa početkom u 12h,

sa privrednim subjektima, domaćim i stranim investitorima, dana 17.01.2019. godine sa početkom u 12h, 

sa predstavnicima političkih partija  dana 18.01.2019. godine sa početkom u 10h, 

sa predstavnicima NVO, dana 18.01.2018. godine u 12h,

svi sastanci će se održati u zgradi opštine u sali za sastanke na II spratu u Sali za sastanke na II spratu opštine Ulcinj.

Centralna javna rasprava povodom Nacrta i Predloga,  održaće se u Sali Skupštine opštine u ponedjeljak 28.01.2019. godine sa početkom u 12h. 

Dostavljanje primjedbi, predloga, mišljenja i sugestija svih zainteresovanih gradjana može se izvršiti u:

elektronskoj formi na e-mail adresu Služba menadžera u toku cjelokupnog perioda trajanja javne rasprave;

pisanoj formi neposredno na arhivi Opštine Ulcinj i putem pošte na adresu: 

Menadžer opštine Ulcinj, bulevar Đ. K. Skenderbeg br.1, zaključno sa danom okončanja javne rasprave.

O realizaciji ovog Programa staraće se Radna grupa.

Nakon sprovedene javne rasprave Radna grupa za izradu Nacrta Plana, razmotriće sve primjedbe i sugestije učesnika javne rasprave, sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi i isti objaviti na internet stranici opštine Ulcinj.

 

Studija zaštite za područje Ulcinjske Solane- Nacrt

Datum: 27. Decembar 2018. | Veličina: 9.62MB | Adobe PDF

Odluka o proglašenju Parka prirode „Ulcinjska solana"

Datum: 25. Januar 2019. | Veličina: 0.98MB | Adobe PDF