01. Mart 2022.

CRNA GORA

MALI I  ZI

OPŠTINA ULCINJ

KOMUNA E ULQINIT

Sekretarijat za upravu i 

društvene djelatnosti

Sekretarijati per admini.

dhe vep.shoqerore

Br./nr: 03-614/22-

Ulcinj/Ulqin,  01.03.2022.godine

 

 

 

 

 

Na osnovu člana 10. Odluke o finansiranju sporta na teritoriji Opštine Ulcinj („Sl.list CG-opštinski propisi“ br.27/21), Sekretarijat za upravu i društvene dijelatnosti, raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS

za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2022. godinu

 

 

USLOVI ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMARADA

 

Predmet Konkursa je raspodjela sredstava iz Budžeta opštine Ulcinj za 2022. godinu za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija kojima opština Ulcinj nije osnivač odnosno suosnivač, a na osnovu člana 9 Odluke o finansiranju sporta na teritoriji opštine Ulcinj („Službeni list CG-opštinski propisi“ br.27/21 ) i člana 4. Pravilnika o bližim uslovima,načinu,postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava sportskim organizacijma br.03-614/21-709/1  od  03.09.2021.godine.

 

Pravo učešća na konkursu imaju sportski klubovi, koji su registrovani na teritoriji opštine Ulcinj, u skladu sa Zakonom i takmiče se u okviru zvaničnog matičnog sportskog saveza. Sportski klub , odnosno sportsko-rekreativno društvomože da se prijavi na javni konkurs za sufinansiranje iz budžeta Opštine nakon godine dana od dana osnivanja tog sportskog kluba , odnosno sportskog rekreativnog društva.

Pored ovih uslova pravo na sufinasiranje programa rada sportska organizacija može ostvariti ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

 • Da je upisana u Registar sportskih organizacija Ministarstva prosvjete , nauke kultura i sporta;
 • Da ima sjedište kluba na teritoriji opštine Ulcinj  najmanje godinu dana od danaosnivanja;
 • Da sportski klub učestvuje u redovnom sistemu takmičenja koja organizuje nacionaln isportski savez Crne Gore u određenoj sportskoj disciplini (ne odnosi se na sportsko rekreativna društva i školska i studentska sportskadruštva);
 • Da ima angažovanog stručnjaka koji ima zakonom predviđene kvalifikacije za rad u sportu;
 • Da ima obezbjeđen prostor za obavljanje svojedjelatnosti.
 • Da nema blokadu poslovnog računa i poreske dugove;

 

KRITERIJUMIZAVREDNOVANJEPROGRAMARADAODNOSNOZADODJELUSREDSTAVA SU

 

 • Masovnost;
 • Tradicija postojanjakluba;
 • Organizacija državnih i međunarodnihtakmičenja;
 • Bodovanje ekipnih sportova (rang takmičenja,bodovanje broja liga po nivoima takmičenja, ostvaren uspjeh seniora na Državnom prvenstvu, ostvaren uspjeh mlađih kategorija na Državnom prvenstvu,ostvaren uspijeh svih kategorija u Kup-u CrneGore;
 • Bodovanje pojedinačnih sportova (ostvaren uspijeh na Državnom prvenstvu, ostvaren uspjeh u Kup-u Crne Gore;
 • Broj reprezentativaca u godini koja seboduje;
 • Bodovanje ostvarenog uspjeha reprezentativaca na međunarodnim takmičenjima u ekipnim i pojedinačnim sportovima;
 • Bodovanje olimpijskog sporta.

 

PRIJAVLJIVANJE NAKONKURS

 

Prijava na Konkurs se podnosi, na propisanom obrascu Sekretarijata za upravu i društvene djelatnosti, na adresu Opština Ulcinj - Sekretarijatza upravu i društvene dijelatnosti, za Komisiju za raspodjelu sredstva sportskim organizacijama , u zatvorenoj koverti sa naznakom KONKURS za sufinasiranje programa rada sportskih organizacija za 2022. godinu, u kojoj je navedena dokumentacija potrebna za konkurisanje. Prijava se podnosi putem pošte ili na šalteru Građanskog biroaOpštine.

Prijavni obrazac se može preuzeti na web sajtu Opštine ili na šalteru Građanskog biroa.

Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja.

Pravo na sufinansiranje programa rada neće ostvariti podnosilac prijave koji ne ispunjava uslove tražene konkursom, ako je priložio nepotpunu dokumentaciju ili je tražene podatke netačno prikazao.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Konkurs je objavljen na web sajtu Opštine i u lokalnom mediju Radio Ulcinj.

Dodatna informacije mogu se dobiti u Sekretarijatu za upravu i društvene dijelatnosti,kod samostalnog savjetnika I za sport Alban Đoni, na telefon 069-833-611.

 

 

                                                                                                             S E K R E T A R K A

                                                                                                                 Pranvera Sulić

OBRAZAC za prijavu 2022 godine

Veličina: 0.03MB | MS Word