02. Mart 2022.

Na osnovu člana 7, 8, 9, 10. i 11. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama („Sl. list CG“-opštinski propisi“, br. 42/18),

 

PREDSJEDNIK OPŠTINE ULCINJ  r a s p i s u j e  JAVNI KONKURS

ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE KOJE DJELAJU U ODREDJENOJ PRIORITETNOJ OBLASTI OD JAVNOG INTERESA ZA PREDLAGANJE ČLANA KOMISIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2022.GODINU

 

Kandidata za člana Komisije može predložiti Nevladina organizacija registrovana u Crnoj Gori sa sjedištem u Opštini Ulcinj, koja ispunjava sledeće uslove:

1. Da je upisana u registar Nevladnih organizacija najmanje godinu dana prije objavljivanja Javnog konkursa,

2. da ima sjedište na teritoriji Opštine Ulcinj,

3. da je u predhodnoj godini realizovala jedan ili više projekata ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji, ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije, i

4. da više od polovine članova organa upravljanja Nevladnine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, državni ili lokalni službenici ili namještenici, rukovodioci ili zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima, čiji je osnivač država ili opština.

 

Nevladnina organizacija uz prijedlog kandidata dužna je da dostavi

sledeće:

1. Kopiju rješenja o upisu u registar organa državne uprave nadležnog za

registraciju i vodjenje evidencije o nevladinim organizacijama.

2. Kopiju statuta organizacije.

3. Dokaz o realizovanim projektima ili aktivnostima u predhodnoj godini: ugovor o finansiranju, brošure, flajeri, lifleti, novinski članci i slično.

4. Izjavu lica te ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nevladine organizacije većinu ne čine članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, državni ili lokalni službenici ili namještenici, rukovodioci ili zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima, čiji je osnivač država ili opština.

Na osnovu gore navedenih uslova Nevladina organizacija koja predlaže

kanidata za člana Komisije dužna je da za kandidata dostavi:

1. Ovjerenu fotokopiju lične karte,

2. biografiju kandidata sa podacima o posjedovanju iskustva u pisanju i realizaciji Projekta,

 

 

 

 

 

3. izjavu kandidata da nije član organa političkih partija, javni funkcioner, državni ili lokalni službenik ili namještenik, rukovodioc ili zaposleni u javnoj ustanovi ili privrednom društvu, čiji je osnivač Država ili Opština,

4. izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Komisije.

 

 

Kandidat Nevladine organizacije za člana Komisije može biti lice koje ima:

1. Državljanstvo Crne Gore,

2. Prebivalište na teritoriji Opštine Ulcinj.

3. Posjeduje iskustvo u pisanju i realizaciji projekta ili programa.

4. Nije član organa političkih partija, javni funkcioner, državni ili lokalni službenik ili namještenik, rukovodioc ili zaposleni u javnoj ustanovi ili privrednom društvu, čiji je osnivač Država ili Opština.

 

Prijave na konkurs sa pratećom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj

koverti neposredno u Gradjanski biro ili putem pošte na adresu: Opština Ulcinj Bulevar Gjergj Kastrioti Skenderbeg Kabinet Predsjednika.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na web stranici

Opštine Ulcinj i na oglasnoj tabli zaključno sa 25.03.2022.godine.

Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na konkursu mogu

se dobiti svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 časova u kanacelariji br. 119 kontakt osoba: Mirjeta Gjoni ili putem e-mailova social@ul-gov.me i mirjeta.gjoni@ul-gov.me.

 

 

OPŠTINA ULCINJ

PREDSJEDNIK OPŠTINE,

Aleksandar Dabović