08. Novembar 2023.
JAVNA RASPRAVA O NACRTU ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O UTVRĐIVANJU CIJENE VODE I USLUGA ZA KORIŠĆENJE GRADSKE KANALIZACIJE
Predsjednik Opštine Ulcinj, donio je Zaključak broj 01-040/23-1848/2 od 07.11.2023. godine, o utvrđivanju Nacrta Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijene vode i usluga za korišćenje gradske kanalizacije na području Opštine Ulcinj za 2024.godinu koju je donio DOO“Vodovod i kanalizacija“Ulcinj broj 1210 od 05.07.2023.godine, i nacrt stavio na javnu raspravu, te obavezao Sekretarijat za komunalne djelatnosti,  da shodno članu 167 Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni list CG", br. 02/18, 34/19,  38/20, 50/22, 84/22) sprovede javnu raspravu. 
 
Sekretarijat za komunalne i stambene djelatnosti objavljuje
 
PROGRAM JAVNE RASPRAVE
o
nacrtu Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijene vode i usluga za korišćenje gradske kanalizacije na području Opštine Ulcinj za 2024.godinu koju je donio DOO“Vodovod i kanalizacija“Ulcinj broj 1210 od 05.07.2023.godine
 
Javna rasprava će trajati 15 dana.
 
Javna rasprava će se održati u periodu od 08 do 23 novembra 2023 godine.
 
Nacrti Odluke sa programom javne rasprave:
      -  će se objaviti na internet site-u Opštine Ulcinj i na oglasnoj tabli organa lokalne uprave, 
      -  u štampanoj formi učiniće se dostupnim svim zainteresovanim licima u prostorijama građanskog biroa - arhive Opštine Ulcinj
 
Obavještenje o javnoj raspravi objaviće se u Televiziji “Teuta”.
 
Javna rasprava sprovodi se u elektronskoj, pisanoj i usmenoj formi.
 
Javna rasprava u elektronskoj formi organizuje se putem dostavljanja elektronskih primjedbi, predloga i sugestija građana i drugih učesnika na email: 
sekom@ul-gov.me u toku trajanja perioda predviđenog za javnu raspravu.
 
Centralna Javna rasprava održat će se u ponedjeljak 20 novembra 2023 godine, u 12:45 časova u Sali Skupštine opštine Ulcinj.
 
Pozivaju se zainteresovani organi, ustanove, nevladine organizacije, privredna društva, preduzetnici, mjesne zajednice, građani i drugi zainteresovani subjekti da uzmu učešće u javnoj raspravi i daju svoj doprinos u razmatranju Nacrta Odluke.
 
Predlozi, sugestije, komentari i mišljenja u pisanoj formi na tekst Nacrta mogu se dostaviti Sekretarijatu za ikomunalne I stambene djelatnosti, na adresu Bulevar “Đ.K.Skenderbeg” broj 1, neposredno preko Građanskog biroa.
 
Po okončanju rasprave, Sekretarijat za komunalne i stambene djelatnosti, kao obrađivač razmotriće podnesene primjedbe, predloge i sugestije učesnika javne rasprave, sačiniće rezime komentara i stavova o prihvatanju, kao i razlozima njihovog eventualnog neprihvatanja, nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi koji  će biti dostupan javnosti putem navedenog sajta opštine Ulcinj i biti sastavni dio materijala za sjednicu Skupštine.
 
SEKRETARIJAT  ZA  KOMUNALNE I STAMBENE DJELATNOSTI
 
Br./Nr.:06-082/23-1408/3                        V.D.S E K R E T A R-a
Ulcinj/Ulqin 08.11.2023.g.                 Leart Taipi, dipl.prav.      
Odluka o utvrdjivanju vode i usluga za koriscenje gradske kanalizacije na podrucju Opstine Ulcinj za 2024.godinu

Veličina: 0.2MB | Adobe PDF