07. Nëntor 2023.

SHQYRTIMIT PUBLIK PËR DRAFT VENDIMIN E BUXHETIT TË KOMUNËS SË ULQINIT PËR VITIN 2024

PROGRAMI I SHQYRTIMIT PUBLIK PËR DRAFT VENDIMIN E BUXHETIT TË KOMUNËS SË ULQINIT PËR VITIN 2024

Me rastin e Draftit te Vendimit për Buxhetin e Komunës së Ulqinit për vitin 2024, organizohet shqyrtim publik i cili do të zgjasë 15 dite..

Shqyrtimi publik fillon me datën 06 Nëntor dhe përfundon me 21 Nëntor te vitit 2023.

Draft vendimi do të publikohet ne ueb faqen e Komunës së Ul

Më shumë