Kryetari i Kuvendit

Kryetari:  Ardijan Mavriq
Adresa:   Blv. Gjerg Kastrioti Skenderbeu pn
Tel/Fax:  +382 30 412 456
E-mail:  ardijan.mavriq@ul-gov.me​ parlament@ul-gov.me;

Ardijan Mavriqi ka lindur në vitin 1981, ka diplomuar shkencat kompjuterike në vitit 2005. Është anëtar dhe aktivist i  Forcës së Re Demokratike që nga themelimi. Ka themeluar dhe kryesuar Forumin Rinor të saj. Ka qenë këshilltar në Kuvendin e Ulqinit në disa mandate, nga viti 2014-2016 ka kryer funksionin e nënkryetarit të Komunës dhe ka kryesuar klubin e këshilltarëve të Forcës së Re Demokratike nga viti 2016-2018. Përpjekjet primare në punën e tij ishin realizimi i pikave programore të Forcës, si hapjet e reja kufitare në zonat ku jetojnë shqiptarët, por në veçanti pika e re kufitare në Krajë (Skje-Zogaj) dhe ura në lumin Buna (Ulqin-Shëngjin ose ShënKollë-Pulaj), mbrojtja dhe revitalizimi i monumenteve kulturo-historike, anëtarësimi i Kalasë së Ulqinit në UNESCO, etj.

Ndër të tjera, ka qenë këshilltar i nënkryetarit të Kuvendit të Malit të Zi z. Genci Nimanbegut dhe drejtor i drejtorisë në Ministrinë i Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit.  

Flet gjuhën angleze dhe italiane.

--------------------------------------------------

Kompetencat e Kryetarit të Kuvendit:

  • përfaqëson kuvendin;
  • thërret seancën e Kuvendit, propozon rendin e ditës së seancës, kryeson dhe drejton me punën e tij;
  • përkujdeset mbi organizimin dhe mënyrën e punës së Kuvendit;
  • përkujdeset mbi zbatimin e Statutit të komunës dhe Rregulloren e punës së Kuvendit;
  • përkujdeset mbi realizimin e Programit të punës së Kuvendit dhe mbi atë dorëzon Raport vjetor;
  • përkujdeset për punë të harmonizuar dhe në kohë, të trupave punuese të Kuvendit; 
  • përkujdeset mbi punën transparente të Kuvendit;
  • bashkëpunon me kryetarin e komunës, organet e administratës lokale dhe shërbimet publike themelues i të cilave është komuna, në realizimin e funksionit të Kuvendit;
  • nënshkruan vendime dhe akte të tjera të Kuvendit dhe përkujdeset mbi realizimin e tyre dhe
  • kryen punë të tjera në pajtueshmëri me ligj, Statut dhe këtë Rregullore.