22. Oktobar 2018.

Da je nosiocu projekta,   Karamanaga H. Šućurija iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 466/18-5 od 19.10.2018 godine, kojim je odlučeno da se daje Saglasnost  na Elaborat  procjena uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje hotela na urb. parc. br. 44, u zahvatu Urbanističkog projekta “Pristan”, Opština Ulcinj.