U skladu sa Pravilnikom o sadržaju, obliku i načinu vođenja javne knjige o postupcima i odlukama o procjeni uticaja na životnu sredinu ("Sl. list Crne Gore", br. 14/07 od 21.12.2007), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Opštine Ulcinj
vodi evidenciju o postupcima i odlukama o davanju saglasnosti i odbijanju zahtjeva za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja u vidu javne knjige.
Članom 2. Pravilnika utvrđeno je da Javnu knjigu čini glavna knjiga sa zbirkom isprava. Uporedo sa vođenjem glavne knjige formira se elektronska baza podataka, koja je putem interneta dostupna javnosti.

Glavna knjiga 2018

Glavna knjiga 2017

Glavna knjiga 2014

Glavna knjiga 2013

Glavna knjiga 2012

Glavna knjiga 2011

Glavna knjiga 2010

Glavna knjiga 2009

Glavna knjiga 2008