21. Decembar 2018.

 

Da je nosiocu projekta, Cungu Hasan Hyrije  iz Ulcinja,donijeto Rješenje br.06-542/18-3 od 14.12.2018.god.,da nije potrebna  procjena uticaja na životnu sredinu,za projekat izgradnje  objekta za proizvodnju i degustaciju maslinovog uljana dio kat.parc. br. 7993 KO Ulcinj, u  naselju Bašbuljuk, Opština Ulcinj.