04. Januar 2019.

Zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnostda je nosilac projekta „Karisma Hotels Adriatic Montenegro” d.o.o.  iz Podgorice  podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata za projekat izgradnje objekta: Hotel holiday villages, depadans, II faza, u zahvatu Državne studije lokacije “Dio sektora 66- postojeća hotelska grupacija”- Velika Plaža, u zoni D, na dijelu urb. parc. br.11, koju čine katastarske parcele br. 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/10,67/4, 126/1, 126/2,127/1,127/2,127/3, 128/1, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 133 KO Donji Štoj OpštinaUlcinj

 

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovaneorgane, organizacije i zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima  od 11 do 14 časova.

 

Rok za javni uvid i dostavjlanje  mišljenja o podnijetom zahtjevu, u pisanoj formi je do 14.01.2019.god, na adresu: Opština Ulcinj,  Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta