21. Januar 2019.

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

Da je nosiocu projekta, „Karisma Hotels Adriatic Montenegro” d.o.o.  iz Podgorice, donijeto Rješenje br.06- 599/18-3 od 17.01.2019 godine, kojim je utvrđeno  da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja,  za projekat izgradnje objekta: Hotel holiday villages, depadans, II faza, u zahvatu Državne studije lokacije “Dio sektora 66- postojeća hotelska grupacija”- Velika Plaža, u zoni D, na dijelu urb. parc. br.11, koju čine katastarske parcele br. 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/10,67/4, 126/1, 126/2,127/1,127/2,127/3, 128/1, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 133 KO Donji Štoj Opština Ulcinj.