22. Januar 2019.

„Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ),   Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj, 

O B A V J E Š T A V A

zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu  javnost da je nosilac projekta „Karisma Hotels Adriatic Montenegro” d.o.o.  iz Podgorice  podnio zahtjev za davanje saglasnosti na  elaborat za projekat izgradnje objekta: Hotel holiday villages, depadans, II faza, u zahvatu Državne studije lokacije “Dio sektora 66- postojeća hotelska grupacija”- Velika Plaža, u zoni D, na dijelu urb. parc. br.11, koju čine katastarske parcele br. 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/10,67/4, 126/1, 126/2,127/1,127/2,127/3, 128/1, 129, 130, 131, 132/1, 132/2, 132/3, 133 KO Donji Štoj Opština Ulcinj 

U vezi sa navedenim, pozivamo vas da, izvršite uvid u predmetni elaborat, u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opštine Ulcinj, I sprat, kancelarija broj 76, radnim danima  od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, je do 06.02.2018 god.(srijeda).  

Javna rasprava o predmetnom  elaboratu održaće se u maloj sali SO Ulcinj, dana 06.02.2018.godine, sa početkom u 11.30 časova.”