17. Decembar 2019.

OPŠTINA ULCINJ 

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta 

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj 

O B A V J E Š T A V A 

zainteresovanu javnost 

Da je nosiocu projekta „Crnogorski Telekom“ a.d. Moskovska29 Podgorica, donijeto Rješenje br. 06- 532/19-2 od 05.12.2019 godine, kojim je odlučeno da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat: postavljanje privremenog objekta - instalacije opreme/uređaja za fiksnu telefoniju (outdoor kabinet) na lokaciji “Brajše” na dio katastarske parcele br. 1245 KO Brajša, Opština Ulcinj. 

Nosioc projekta može pristupiti izvođenju projekta na pomenutoj lokaciji u skladu sa važećim tehničkim normativima i standardima propisanim za tu vrstu objekta, uz obavezu da pri izgradnji i korišćenju objekta primjeni potrebne mjere za sprečavanje štetnih uticaja na životnu sredinu, kao i da u slučaju udesa, predvidi i primjeni potrebne mjere zaštite.