20. Decembar 2019.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18 ), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj, 

O B A V J E Š T A V A 

zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „R.H. Promet“ d.o.o., Bijelo Polje, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje “Hotela sa 4 zvjezdice”, u zahvatu DUP-a “Đerane 1”, na urb. parc. br. 137 koju čine dijelovi kat. parc. br. 5968/17, 5968/16 i 5968/15 KO Ulcinj i na urban. parceli br 151 i 152 koje čine kat.parc. br. 5968/13 i 5968/14 KO Ulcinj, u Opštini Ulcinj 

U vezi sa navedenim, pozivamo vas da izvršite uvid u predmetni elaborat, u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, I sprat, kancelarija broj 76, radnim danima od 11 do 14 časova, ili na web stranici Opštine Ulcinj. 

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, je do 13.01.2020 god.(ponedeljak), na adresu: Opština Ulcinj, Blv. Gjergj Kastrioti Skenderbeu b.b. 

Javna tribina o predmetnom elaboratu održaće se u prostorijama hotela “Edita”- Đerane1, Ulcinj, dana 07.01.2020.godine(utorak), sa početkom u 11.30 časova.

EZO Hotel Edita

Veličina: 4.45MB | Adobe PDF