25. Decembar 2019.

OPŠTINA ULCINJ 

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta 

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, 

O B A V J E Š T A V A 

zainteresovanu javnost 

da je nosilac projekta „Gold Granit M&R“ d.o.o., Kodre b.b. Ulcinj, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje Kamenorezačke radionice, na kat. parc. br. 5401/1 KO Ulcinj, Opština Ulcinj. 

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima od 11 do 14 časova, kao i na web sajtu opštine. 

Rok za javni uvid i dostavjlanje mišljenja o podnijetom zahtjevu, u pisanoj formi je do 06. Januara 2020.god,(ponedeljak) na adresu: Opština Ulcinj, Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta.