02. Mart 2023.

OPŠTINA ULCINJ

Sekretarijat za komunalne i stambene djelatnosti

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne i stambene djelatnosti,

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu javnost da je nosioc projekta „Dely Tours“ d.o.o., iz Ulcinja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat - Otvorene površine u funkciji privremenog objekta- Auto Kamp, na katastarskoj parceli br.1163 KO Donji Štoj, lokacija broj, 8.43, Opština Ulcinj.

U vezi sa navedenim pozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalne i stambene djelatnosti Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima od 11 do 14 časova, kao i na web sajtu opštine.

Rok za javni uvid i dostavjlanje mišljenja o podnijetom zahtjevu, u pisanoj formi je do 10. 03. 2023.god, na adresu: Opština Ulcinj, Sekretarijat za komunalne i stambene djelatnosti.

Dokumentacija za odlucivanje - Auto Kamp - Ulcinj

Veličina: 3.18MB | Adobe PDF