25. Januar 2019.

       Na osnovu člana  7, 8, 9, 10. i 11. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava  nevladinim organizacijama („Sl. list CG“-opštinski propisi“, br. 42/18), 

PREDSJEDNIK OPŠTINE ULCINJ  r a s p i s u j e 

JAVNI KONKURS

ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE KOJE DJELAJU U ODREDJENOJ PRIORITETNOJ OBLASTI OD JAVNOG INTERESA ZA PREDLAGANJE ČLANA KOMISIJE ZA  RASPODJELU SREDSTAVA ZA PROJEKTE  NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA 2019.GODINU

    Kandidata za člana Komisije može predložiti Nevladina organizacija registrovana u Crnoj Gori sa sjedištem u Opštini Ulcinj,  koja ispunjava sledeće uslove:

Da je upisana u registar Nevladnih organizacija najmanje godinu dana prije objavljivanja Javnog konkursa, 
da ima sjedište na teritoriji Opštine Ulcinj,  
da je u predhodnoj godini realizovala jedan ili više projekata ili učestvovala u najmanje jednoj kampanji, ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije,  i
da više od polovine članova organa upravljanja Nevladnine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, državni ili lokalni službenici ili namještenici, rukovodioci ili zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima, čiji je osnivač država ili opština. 

Nevladnina organizacija uz prijedlog kandidata dužna je da 

dostavi sledeće:

Kopiju rješenja o upisu u registar organa državne uprave nadležnog za 

registraciju i vodjenje evidencije o nevladinim organizacijama.

Kopiju statuta organizacije.
Dokaz o realizovanim projektima ili aktivnostima u predhodnoj godini: ugovor o finansiranju, brošure, flajeri, lifleti, novinski članci i slično. 
Izjavu lica te ovlašćenog lica za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nevladine organizacije većinu ne čine članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, državni ili lokalni službenici ili namještenici, rukovodioci ili zaposleni u javnim ustanovama i privrednim društvima, čiji je osnivač država ili opština.

Na osnovu gore navedenih uslova Nevladina organizacija koja 

predlaže kanidata za člana Komisije dužna je da za kandidata dostavi:

Ovjerenu fotokopiju lične karte, 
biografiju kandidata sa podacima o posjedovanju iskustva u pisanju i realizaciji Projekta, 
izjavu kandidata da nije član organa političkih partija, javni funkcioner, državni ili lokalni službenik ili namještenik, rukovodioc ili zaposleni u javnoj ustanovi ili privrednom društvu, čiji je osnivač Država ili Opština, 
izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana Komisije. 

Kandidat Nevladine organizacije za člana Komisije može biti lice koje ima:

Državljanstvo Crne Gore, 
Prebivalište na teritoriji Opštine Ulcinj. 
Posjeduje iskustvo u pisanju i realizaciji projekta ili programa.
Nije član organa političkih partija, javni funkcioner, državni ili lokalni službenik ili namještenik, rukovodioc ili zaposleni u javnoj ustanovi ili privrednom društvu, čiji je osnivač Država ili Opština. 

Prijave na konkurs sa pratećom dokumentacijom podnose se u 

zatvorenoj koverti neposredno u Gradjanski biro ili putem pošte na adresu: Opština Ulcinj  Kabinet Predsjednika. 

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja na web stranici Opštine Ulcinj i na oglasnoj tabli zaključno sa  25.02.2019.godine. 

Nepotpune ili neblagovremene prijave neće se razmatrati.  

Informacije o svim pitanjima od značaja za učešće na konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 časova u kanacelariji br.  119 Samostalne savjetnice za NVO i dr. kontakt osoba: Mirjeta Gjoni i Aleksandra Čađenović  ili putem e-maila social@ul-gov.me.

OPŠTINA ULCINJ

PREDSJEDNIK OPŠTINE,

Loro Nrekić

 

Lista kandidata koji su predloženi za člana Komisije i nazive NVO koje su ih predložili

Datum: 06. Mart 2019. | Veličina: 0.2MB | Adobe PDF