Adrian Zati

Adrian Zati

Sekretar: Ardian Zati dipl.ecc.
Adresa:  Blv. Gjerg Kastrioti Skenderbeu pn
Tel/Fax:  +382 30 412 148
E-mail
 

Sekretariati për veprimtari banesore kryen punë që kanë të bëjnë me:

  • caktimin e raporteve në fushën e banimit dhe mirëmbajtjes së ndërtesave të banimit dhe banesave, superstrukturën e ndërtesës së banimit, përkatësisht shndërrimin e ndërtesës së banimit në hapësira afariste, mirëmbajtjen e pamjes së jashtme të ndërtesës së banimit dhe rendin shtëpiak me aplikimin e Ligjit për pronën shtresore, sigurimin e ralizimit të interesit publik në mirëmbaajtjen investuese të ndërtesës së banimit dhe punëve që realizohen në ndërtesë dhe konstrukcionin e pullazit, vërtetimin e kontratave për blerje të banesave dhe lokaleve afariste;
  • udhëheqjen e procedurës administrative lidhur me shpërnguljen dhe hyrjen në pjesë të veçanta apo të përbashkëta të ndërtesave të banimit, përcjelljen e çmimeve të shërbimeve në këto fusha, punë profesionale dhe administrative - teknike në lidhje me realizimin e vendimeve të komisioneve kompetente për zgjidhjen e çështjeve banesore. Kryen edhe punë të tjera nga kompetencat e Komunës në këtë fushë.