27. Tetor 2016.

Në  bazë të nenit 62, alinea 1 të Ligjit  për prokurime  publike („Fletorja  zyrtare MZ“, Nr. 42/11 dhe  57/14)  Komuna  e Ulqinit ,Gj.K.Skenderbeu , shpall

                          NJOFTIM  PËR  PROKURIME PUBLIKE  

Ndertimi i rrjetit  elektrik i tensionit të ultë për furnizim  me energji  për pallatin për banim kolektiv  në Punr1 lokaliteti Pinjesh. Vlera e përgjithëshme përfshirë TVSH-në  20.000,00€.€.Dokumentacioni I tenderimit nr.10/16 - 01-461/2-16 është publikuar  në faqen  e prokurimeve publike , në adresën  www.ujn.gov.me më 27.10.2016Personi për dhënijen einformatave  është Nail Bajri, telefoni 030/412-414, e-mail nail.bajri@ul-gov.me