13. Mars 2017.

Në  bazë të nenit 62, alinea 1 të Ligjit  për prokurime  publike („Fletorja  zyrtare MZ“, Nr. 42/11 dhe  57/14)  Komuna  e Ulqinit ,Gj.K.Skenderbeu , shpall

NJOFTIM  PËR  PROKURIME PUBLIKE  

Ndërtimi  i  rotondos tek komuna -Faza  e pare  e shetitores Nene Tereza ,vlera e përgjithëshme përfshirë  dhe TVSH-në 310,000,00 €.€.Dokumentacioni I tenderimit nr.8/17 - 01-566/2-17 është publikuar  në faqen  e prokurimeve publike , në adresën  www.ujn.gov.me më 13.03.2017Personi për dhënijen einformatave  është Nail Bajri, telefoni 030/412-414, e-mail nail.bajri@ul-gov.me.