18. Shkurt 2022.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE
KUVENDI I KOMUNËS 
Br./Nr. 02-016/22-60
18.02.2022

Ulcinj/Ulqin

 

     Në bazë të nenit 65 paragrafi 4 të Rregullores së Kuvendit të Komunës së Ulqinit (“Fletorja Zyrtare e Malit të Zi” - Dispozitat Komunale Nr. 27/20) dhe në bazë të nenit 40 paragrafi 2 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale( „Fletorja Zyrtare e Malit të Zi", Nr. 02/18,34/19, 38/20)

 

 

THËRAS

MLEDHJEN E JASHTËZAKONSHME E KUVENDIT

 

PËR MBLEDHJE PROPOZOJ

Rendin e ditës:

 

1. Propozim Vendimi për përcaktimin e numrit të këshilltarëve që zgjidhen në Kuvendin e Komunës së Ulqinit

 

Seanca do të mbahet më 21 shkurt 2022 (e hënë), me fillim nga ora 11:00h në sallën e madhe të Kuvendit të Komunës së Ulqinit.

 

KRYETARI I KUVENDIT,

Haxhi Sulejmani, dv