15. Nëntor 2023.
THIRRJE PUBLIKE - REGJISTRIMI I POPULLSISË 2023 - PËR INSTRUKTORËT DHE REGJISTRUESIT

Komisioni i Regjistrimit publikon shpalljen publike për instruktorët dhe regjistruesit duke filluar nga data 15 nëntor 2023.

Shpallja publike për instruktorët zgjat deri më datë 20.11.2023 deri në orën 15:00h dhe për regjistruesit deri më 22.11.2023 deri në orën 15:00h. Njoftimi publik do të publikohet në shtypin ditor dhe/ose në kanale të tjera informative. Përzgjedhja e kandidatëve për instruktorë duhet të bëhet jo më vonë se data 21 nëntor 2023, ndërsa përzgjedhja e kandidatëve për regjistrues jo më vonë se data 24 nëntor 2023.

Formulari i Njoftimit Publik (formulari P-12) është përcaktuar nga Enti për Statistikë.

Formulari  i aplikimit  për pjesëmarrësit  në regjistrim  (formulari  P-13)  është përcaktuar  nga  Enti për

Statistikë dhe do  gjindet në faqen e internetit të Entit për Statistikë  www.monstat.org

 

P-13_APLIKACION

Madhësia: 0.04MB | MS Word

REGJISTRIMI - SHPALLJE PUBLIKE

Madhësia: 0.12MB | Adobe PDF