15. Shkurt 2016.

PROGRAMI I DISKUTIMIT PUBLIK

Lajmerohet publiku  që prej datës 26.01.2016 deri 26.02.2016 do të mbahet

SHQYRTUMI PUBLIK

Për draftin e planit hapsinor me dedikim të veçant për pjesen bregdetare të Malit të Zi

          Shqyrtimi publik do të mbahet në organizim të Ministrisë për zhvillim të qëndrueshëm dhe turizëm dhe Komunës së Ulqinit.

          Qëllimi i shqyrtimit publik është që në mënyrë të organizuar të njoftohet publiku me draftin e planit dhe me propozimet e planit. Nga Shqyrtimi publik pritet që ti  nxisë profesionistët dhe publikun e gjërë që të kyçen dhe të  japin propozimet konkrete mendimet dhe komentet.

          Me qëllim të sigurimt të kushteve optimale për dhënien e vërejtjeve dhe sygjerimeve nga ana e subjekteve të ineresuara, drafti i planit do është në dispozicion të publikut gjatë kohës së zgjatjes së shqyrtimit publik në:

Ministrinë për zhvillim të qëndrueshëm dhe turizëm, Podgorica, IV Proleterske brigade nr. 19 zyra nr.309, prej 11-13 h;
Sekretariatin për planifikim hapësinor dhe zhvillim të qëndrueshëm të komunës së Ulqinit,çdo ditë prej 11-13 h. 

Trryeza e rrumullakët do të mbahet me 17.02.2016.vit. prej 12-14h në

Salen e madhe të Kuvendit komunes së Ulqinit.

          Drafti i planit është i paraqitur në web sajtin e Ministrisë për zhvillim të qëndrueshëm dhe turizëm /www.mrt.gov.me/, kurse vërejtjet dhe sygjerimet mundë të dërgohen përmes e-mail-a: javna.rasprava@mrt.gov.me  ose direkt në arkivin e Ministrisë për zhvillim të qëndrueshëm dhe turizëm  dhe në arkivin e Komunës së Ulqinit.

Sekretariati për planifikim hapsinor dhe zhvillim te qendrueshem