02. Nëntor 2020.

Kryetari i Komunës së Ulqinit, me Vendimin Nr. 01-451/20-1 të 2 Nëntorit 2020, përcaktoi Draft Propozimin e Vendimit për Buxhetin e Komunës së Ulqinit për vitin 2021.

Draft Propozimi vendoset për shqyrtim publik.

PROGRAMI I SHQYRTIMIT PUBLIK

Me rastin e Draft Propozimit të Vendimit për Buxhetin e Komunës së Ulqinit për vitin 2021, organizohet shqyrtimi publik në kohëzgjatje prej 15 ditësh, duke filluar nga 2 nëntori 2020 deri më 17 nëntor 2020.

Draft Propozimi do të publikohet në uebfaqen e Komunës së Ulqinit www.ul-gov.me.

Shqyrtimi publik do të zhvillohet në formë elektronike, të shkruar dhe me gojë.

Shqyrtimi publik në formë elektronike organizohet përmes dorëzimit të vërejtjeve, propozime dhe sugjerimeve elektronike të qytetarëve dhe pjesëmarrësve të tjerë në adresën e postës elektronike finance@ul-gov.me duke përfunduar me ditën e përfundimit të diskutimit publik.

Shqyrtimi publik me shkrim organizohet përmes dorëzimit të vërejtjeve, propozime dhe sugjerime me shkrim të qytetarëve dhe pjesëmarrësve të tjerë në adresën e Sekretariatit për Financa dhe Buxhet, Blvd. Gj.K.Skenderbeu, duke përfunduar me ditën e përfundimit të diskutimit publik.

Shqyrtimi publik në formë gojore do të mbahen si më poshtë:

Katërkollë në ambientet e Sallës së Kinemasë më 12 nëntor 2020 në ora 12:00;
Shqyrtimi publik qendror do të mbahet në sallën e Kuvendit të Komunës së Ulqinit më 16 nëntor 2020 në ora 12:00.

Shqyrtimi publik do të zhvillohet nga Sekretariati për Financa dhe Buxhet, i cili, pas përfundimit të tij, do të hartojë  raportin mbi shqyrtimi publik me vërejtje, propozime dhe sugjerime të pjesëmarrësve dhe do ta publikojë në uebfaqen e internetit të Komunës së Ulqinit.

SEKRETARIJATI PËR BUXHET DHE FINANCA

Draft Propozimi i Vendimit për Buxhetin e Komunës së Ulqinit për vitin 2021

Data: 02. Nëntor 2020. | Madhësia: 0.84MB | Adobe PDF