12. Maj 2022.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE
KUVENDI I KOMUNËS 
Br./Nr. 02-016/22-121
12.05.2022

Ulcinj/Ulqin

 

Në bazë të nenit 39 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale ( “Fletorja Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 02/18, 34/19 dhe 38/20 ) dhe nenit 5,6 dhe 7 të Rregullores së Kuvendit të Komunës së Ulqinit ( "Fletorja Zyrtare e Malit të Zi" - Dispozitat komunale nr. 27/20 ),

 

 

TH Ë R A S

MBLEDHJEN KONSTITUIVE TË KUVENDIT KOMUNAL TË ULQINIT

 

Për mbledhje propozojë këtë ,

 

R e n d   d i t e :

 

 

  • Raporti i Komisionit Komunal të Zgjedhjeve për rezultatet e zgjedhjeve për këshilltarë në Kuvendin e Komunës në zgjedhjet lokale të mbajtura më 27.03.2022. vit dhe të përsëritura në vendvotimin nr.5 më 06.04.2022.vit dhe të publikuara në “Fl.Zyrtare të Malit të Zi - dispozitat komunale” nr.19/2022 të datës 29.04.2022.vit

 

  1. Verifikimi i mandatit të këshilltarëve të sapozgjedhur të Kuvendit Komunal.

 

  1. Propozim Vendimi për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Komunës.

 

  • Bashkangjitur jua dërgojmë dhe materialin për mbledhjen konstituive.

Seanca do të mbahet më 25.05.2022.vit, me fillim në ora 12:00h në Sallën e Madhe të Kuvendit të komunës së Ulqinit.

                                                                                                         

                                                                                                         KRYETARI,

 Haxhi Sulejmani,dv