07. Nëntor 2022.
SHQYRTIMI PUBLIK PËR DRAFT VENDIMIN E BUXHETIT TË KOMUNËS SË ULQINIT PËR VITIN 2023

PROGRAMI I SHQYRTIMIT PUBLIK PËR DRAFT VENDIMIN E BUXHETIT TË KOMUNËS SË ULQINIT PËR VITIN 2023

Me rastin e Draftit te Vendimit për Buxhetin e Komunës së Ulqinit për vitin 2023, organizohet shqyrtim publik i cili do të zgjasë 15 dite..

Shqyrtimi publik fillon me datën 07 Nëntor dhe përfundon me 22 Nëntor te vitit 2022.

Draft vendimi do të publikohet ne ueb faqen e Komunës së Ulqinit www.ul-gov.me.

Shqyrtimi publik do të mbahet sipas këtij plani :

AKTIVITETET

KOHA

VENDI

Tryezë e rrumbullakët me sektorin civil dhe shoqatat joqeverirate

10.11.2022 me fillim nga ora 13:00

Komuna e Ulqinit

Kati i II

Zyrja e sekretariatit për Financa dhe Buxhet

Tryezë e rrumbullakët me Bashkësitë lokale

11.11.2022 me fillim nga ora13:00

Komuna e Ulqinit

Kati i II

Zyrja e sekretariatit për Financa dhe Buxhet

Tryezë e rrumbullakët me studentët

12.11.2022 me fillim nga ora 11:00

Komuna e Ulqinit

Kati i II

Salla e vogël

Tryezë e rrumbullakët me klubet sportive dhe institucionet kulturore

16.11.2022 me fillim nga ora 13:00

Komuna e Ulqinit

Kati i II

Salla e vogël

Tryezë e rrumbullakët me institucionet arsimore

17.11.2022 me fillim nga ora 13:00

Komuna e Ulqinit

Kati i II

Zyrja e sekretariatit për Financa dhe Buxhet

Debati Qendror publik

21.11.2022 me fillim nga ora 18:00

Salla e Kuvendit Komunal

Emision special për draft vendimin e Buxhetit

22.11.2022

Tv

Shqyrtimi publik do të mbahet nga Sekretariati për Financa dhe Buxhet.

Propozimet, mendimet vërejtjet dhe sugjerimet të dorëzohen me shkrim në adresën: Sekretariati per Financa dhe Buxhet i Komunës se Ulqinit, Bul. Gj.K. Skenderbeu ose në formë elektronike në e-mail: finance@ul-gov.me, deri në afatin e shqyrtimit publik.

Sekretariati per Financa dhe Buxhet do t'i shqyrtojë propozimet, vërejtjet dhe sugjerimet e pjesemarrësve në debatin publik dhe do të pregadisë Raportin mbi debatin publik.

DRAFT VENDIMI - BUXHETI

Madhësia: 0.56MB | MS Word