28. Mars 2019.

Shqyrtim publik: Draft Plani i objekteve të përkohshme në territorin e Komunës së Ulqinit për vitin 2019-2023

Kryetari i Komunës së Ulqinit, me vendim numër 01 -145/19 të datës 25.03. 2019, ka konfirmuar Projekt planin për objektet e përkohshme në territorin e Komunës së Ulqinit për vitin 2019-2023, si dhe ka obliguar Sekretariatin për planifikim hapësinor dhe zhvillim të qëndrueshëm që të realizojë shqyrtimin publik.

Projekti del në:

S H Q Y R T I M      P U B

Më shumë