Në pajtim me Rregulloren për përmbajtjen, formën dhe mënyrën e udhëheqjes së librit për procedurat dhe vendimet për vlerësimin e ndikimit në midisin jetësor (“Fl. zyr. Malit të Zi”, nr. 14/07 i datës 21. 12. 2007), Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të ambientit i Komunës së Ulqinit udhëheq evidencën procedurat dhe vendimet për dhënien e pëlqimit dhe refuzimin e kërkesave për dhënien e pëlqimit në elaboratin e vlerësimit të ndikimit në formën e librit publik.

Me nenin 2 të Rregullores është caktuar që Librin publik e përbëjnë libri kryesor me përmbledhjen e dokumenteve. Krahas me udhëheqjen e librit kryesor formohet baza elektronike e të dhënave, e cila përmes internetit është në dispozicion të publikut.

Libri Kryesor 2018

Libri kryesor 2017

Libri kryesor 2014

Libri kryesor 2013

Libri kryesor 2012

Libri kryesor 2011

Libri kryesor 2010

Libri kryesor 2009

Libri kryesor 2008