27. Tetor 2017.

Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 27/2013 dhe 52/16) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit,

L A J M Ë R O N

Opinionin e interesuar

Se për bartësin e projektit “Agjensioni për komunikim elektronik dhe veprimtari postare i Malit të Zi”  Podgoricë, është sjell Aktvendimi nr. 06-521/17-2 datë 20.10.2017  vj.  ku  është vendosur që  për  projektin: “Ndërtimi   i objektit - për dirigjim në distancë  i stacionit   matës-kontrollues në Malin e Bardhë “ në parcellën katastrale nr.5789/1 KO Ulqin,  nuk është i nevojshëm vlerësimi i ndikimit në ambientin jetësorë.  

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit