22. Mars 2018.

Në bazë të nenit 13 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit

L A J M Ë R O N
Opinionin e interesuar


Se për bartësin e projektit   Cungu&Co Sh.p.k është sjell Aktvendimi nr. 06- 54/18 datë,  20.03.2018 vj., ku  është vendosur që,  nuk është i nevojshëm vlerësimi i ndikimit në ambientin jetësorë për  projektin: Adaptimi i objektit egzistues “Magazinë Qendrore” në parc.kat.nr. 5491/1, 5495/2, 5496/1,5496/2, 5497/1, 5498/1,5498/2, 5498/3 dhe 5498/5  KO Ulqin në Ulqin..