13. Prill 2018.
Lajmërim se për bartësin e projektit  KARISMA HOTELS ADRIATIK MONTENEGRO  sh.p.k. Podgoricë,  është sjell Aktvendim nr. 06- 28 /18 datë 04.04.2018

Në bazë të nenit 24 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit

L A J M Ë R O N

Opinionin e interesuar

Se për bartësin e projektit  KARISMA HOTELS ADRIATIK MONTENEGRO  sh.p.k. Podgoricë,  është sjell Aktvendim nr. 06- 28 /18 datë 04.04.2018, ku  është vendosur që,    të jepet pëlqimi në Elaboratin  e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësor për projektin , Adaptimi i  kompleksit hotelier turistik “Bellevue” në parc kat.. nr. 128/1, 130, 132/1, dhe 132/2, KO  Shtoji posht  në Ulqin..

 Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit

 Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta