28. Maj 2018.
Lajmërim Se bartësi i projektit „Mastering" Sh.p.k. Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmërinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë

Në bazë të nenit 12 Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare RMZ“, nr. 80/05, dhe “Fleta zyrtare MZ”, nr. 40/10, 73/10, 40/11 dhe 27/2013) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit

L A J M Ë R O N

Opinionin e interesuar

Se bartësi i projektit   „Mastering“ Sh.p.k. Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojshmërinë e vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë për projektin e ndërtimit të objektit afarist  banesorë “Lamela 1” dhe “Lamela 2”, në parcellën urbanistike nr.27, zona “B”, nënzona”6”, të cilën e përbën pjesa e  parcelës katastrale nr.30/99   KK Fusha e Ulqinit,  Ulqin.

Në lidhje me këtë ftojmë opinionin e interesuar që të bëj shikimin e dokumentacionit të dorëzuar në lokalet e Sekretariatit për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit, zyra numer 76, kati i parë, ditëve të punës nga ora 11 deri në 14.

Afati për shikimin publik dhe dorëzimin e vërejtjeve dhe mendimeve në formën e shkruar, në adresën Komuna e Ulqinit, Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit është,  me 08.06.2018 vj. ditë  e premtë.