10. Tetor 2019.

KOMUNA E ULQINIT

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit

 

Në bazë të nenit 13 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit,  

 

L A J M Ë R O N

opinionin e interesuar

 

se bartësi i projektit „Geštenja MNE“ sh.p.k. Ulqin, ka parashtruar kërkesë për të vendosur për nevojën e punimit të elaboratit  për projektin e ndërtimit të objektit afarist banesorë në kuadër të PDU “Fusha e Ulqinit“, parc. urb. nr. 1, 2, 3 dhe 4, në Zonën B, parc. kat. nr. 30/89, 30/455 i 30/456 KK Fusha e Ulqinit,  Ulqin.

 

Në lidhje me këtë ftojmë opinionin e interesuar që të bëj shikimin e dokumentacionit të dorëzuar në lokalet e Sekretariatit për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit, zyra numer 76, kati i parë, ditëve të punës nga ora 11 deri në 14, si dhe ne Web faqen e Komunës së Ulqinit.

 

Afati për shikimin publik dhe dorëzimin e vërejtjeve dhe mendimeve në formën e shkruar, në adresën Komuna e Ulqinit, Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit është  deri  me 18.10.2019 vj.

 

                                

Gështenja Mne

Data: 10. Tetor 2019. | Madhësia: 18.9MB | Adobe PDF