29. Janar 2020.

Në bazë të nenit 24 te Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.075/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit, Komuna e Ulqinit

L A J M Ë R O N

Opinionin e interesuar

Se për bartësin e projektit „R.H. Promet“ sh.p.k., nga Bijelo Pole, është sjell Aktvendimi nr. 06-585/19-5 datë 27.01.2020 vj. për dhënie pëlqimi në elaboratin për vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësorë për projektin e ndërtimit të të hotelit me 4*, në kuadër të PDU “Gjerana1“, parc. urb. nr. 137, Komuna e Ulqinit.

Në procedurën e regult të vlerësimit të ndikimit në ambientin jetësorë është konstatuar se elaborati i projektit të hotelit me 4*, është i punuar në përputhje me dispozitat e Ligjit për vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësorë („Fl. Zyrt. MZ“, nr. 075/18) dhe që përmban masat e definuara për parandalim, zvoglim dhe mënjanim të ndikimeve të dëmshme në ambient jetësorë.

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit