10. Shkurt 2020.

KOMUNA E ULQINIT

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit

Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit,

L A J M Ë R O N

opinionin e interesuar

se për bartësin e projektit „Sinani Company“ sh.p.k., Shtodër- Ulqin është sjell Aktvendimi nr. 06-1/20-2 i datës 31.01.2020 vj. ku është vendosur, që nuk është i nevojshëm punimi i elaboratit për vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësorë për projektin e Funksionimit të punishtes për produkte të drurit, në parcelën katastrale nr. 179/8, Krythë e Ulqinit, në Ulqin.

Bartësi i projektit mund të kryej aktivitetin e vet në përputhshmëri me normat teknike në fuqi dhe standardeve të përcaktuara ligjore për këtë llojë veprimtarie, me detyrimin që gjatë procesit teknologjik të shfrytzimit të objektit të aplikojë të gjitha masat e parapara të mbrojtjes.