13. Tetor 2020.

KOMUNA E ULQINIT

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit

Në bazë të nenit 14 të Ligjit mbi vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor (“Fleta zyrtare
MZ”, nr.75/18) Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e ambientit,

L A J M Ë R O N
opinionin e interesuar

se bartësit e projektit, Muçoviq Enver, Muçoviq Vahid dhe Muçoviq Muhamed nga Ulqini,
është sjell Aktvendimi nr. 06-534/20-2 i datës 06.10.2020vj. ku është vendosur, që është i
nevojshëm punimi i elaboratit për vlerësimin e ndikimit në ambientin jetësor për projektin
e ndërtimit të hotelit me 4*, në zonën “A” në parcelën urbanistike 105, parcela katastrale
nr. 175/13 KO Shtoji posht, në kuadër të studimit shtetërorë të lokacionit- Pjesa e sektorit 66-
moduli I”- Plazhë e Madhe, Ulqin.
Bartësit e projektit detyrohen të punojnë elaboratin për vlerësimin e ndikimit në ambientin
jetësorë për projektin në fjalë dhe atë ta paraqesin pranë këtij Sekretariati për të vendosur.