02. Decembar 2017.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11,27/2013 i 52/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

Da je nosiocu projekta, Janković Đ. Andriji iz Ulcinja , donijeto Rješenje, br.06-551/17-2 od 28.11.2017 godine kojim je odlučeno da za projekat: “ Izgradnja poljoprivrednog objekta- skladište”, na katastarskoj parc.br. 10/3 KO Bratica, planska zona 5, u zahvatu PUP-a Ulcinj,     nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta