08. Mart 2018.
Obaveštenje Da je nosilac projekta  Cungu&Co D.O.O, podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat: Adaptacija postojećeg objekta "Centralno Skladište"

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/2013 i br.53/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

Da je nosilac projekta  Cungu&Co D.O.O, podnijeo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat: Adaptacija postojećeg objekta “Centralno Skladište” na kat. parc. br.5491/1, 5495/2, 5496/1,5496/2, 5497/1, 5498/1,5498/2, 5498/3 i 5498/5 KO Ulcinj u Ulcinju.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta  Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima  od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavjlanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi je do 16.03.2018 godine ( petak), na adresu Opština Ulcinj, Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta,