06. Jun 2018.
Obaveštenje da je nosiocu projekta  "MTEL"d.o.o  Podgorica, donijeto rješenje kojim nije data saglasnost na Elaborat  procjene uticaja za projekat: Bazna stanica mobilne telefonije " UL19-Meterizi"

Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A

zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu  javnost

Da je nosiocu projekta  “MTEL”d.o.o  Podgorica, donijeto Rješenje br.06-120/18 od  31.05.2018 godine, kojim nije data saglasnost na Elaborat  procjene uticaja za projekat: Bazna stanica mobilne telefonije “ UL19-Meterizi” u naselje Meterizi u Ulcinju.

U sprovedenom postupku procjene uticaja na životnu sredinu, razmatranjem Elaborata procjene uticaja, uvida u dostavljeni Izvještaj Komisije za ocjenu elaborata i prijedloga Komisije koja konstatuje da “Elaborat iako sadržajan i u većem djelu kvalitetno urađen , ima nedostataka i da u potpunosti ne prikazuje uticaj na životnu sredinu”,i predlaže “da se predmetni elaborat ne prihvati i da se postojeći antenski stub dislocira na neku drugu lokaciju”, utvrđeno je da se predmetni Elaborat ne prihvati.  

Uvid u donijeto Rješenje i u ostalu dokumentaciju, zainteresovani organi i organizacije kao i javnost mogu imati svakog radnog dana  od 12-14 časova, u prostorijama Sekretarijata.