27. Jul 2018.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V A zainteresovanu  javnost da je nosilac projekta  “Mediterraneo Invest” d.o.o. iz  Ulcinja,  podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja za projekat izgradnje objekta stambeno poslovnog i turističkog stanovanja na urbanističkoj parceli broj 28 u okviru DUP-a “Ulcinjsko Polje”  Opština   Ulcinj. 

U vezi sa navedenim, pozivamo vas da, izvršite uvid u predmetni elaborat, u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opštine Ulcinj, kancelarija broj 76, I sprat, radnim danima  od 11 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Opština Ulcinj,je do 13.08.2018 god.  Javna rasprava o predmetnom  elaboratu održaće se u maloj sali SO Ulcinj, dana 10.08.2018.godine, sa početkom u 11.30 časova.                                                                                 

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj