21. Decembar 2018.

Da je nosiocu projekta, “Dijari” d.o.o. iz Ulcinja,donijeto Rješenje br.06- 479/18-3 od 12.12.2018 godine, kojim je odlučeno da se daje Saglasnost na Elaborat  procjena uticaja na životnu sredinu, za projekatizgradnje hotelana urb. parc. br. 5 I 6, Zona B,  podzona 9u zahvatu DUP-a “Ulcinjsko polje”  Opština Ulcinj.