21. Decembar 2018.

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 27/13 i 52/16)Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj

O B A V J E Š T A V A

zainteresovanu  javnost

Da je nosiocu projekta, “Model Slovenija Invest“ d.o.o  iz Ulcinja,donijeto Rješenje br.06-541/18-3 od 13.12.2018.god.,da nije potrebna  procjena uticaja na životnu sredinu,za projekat izgradnje stambeno-poslovnog objekta na urb. par. br.17, u zoni A, podzona 2, koju čini dio kat.parc. 30/292 KO Ulcinjsko Polje, u zahvatu DUP-a “Ulcinjsko Polje” Opština Ulcinj.