19. Novembar 2019.

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, broj 075/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj, 

O B A V J E Š T A V A 

zainteresovane organe, organizacije i zainteresovanu javnost da je nosilac projekta „Telenor“ d.o.o. Rimski trg 4, Podgorica, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje bazne stanice mobilne telefonije- Zoganj u Zoganje, na dio katastarske parcele br. 979 i 980 KO Zoganj, Opština Ulcinj. 

U vezi sa navedenim, pozivamo vas da izvršite uvid u predmetni elaborat, u prostorijama Sekretarijata za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, I sprat, kancelarija broj 76, radnim danima od 11 do 14 časova, ili na web stranici Opštine Ulcinj. 

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, je do 20.12.2019 god.(petak), na adresu: Opština Ulcinj, Blv. Gjergj Kastrioti Skenderbeu b.b. 

Javna tribina o predmetnom elaborate održaće se u maloj sali SO Ulcinj, dana 10.12.2019.godine(utorak), sa početkom u 11.30 časova. 

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta

Telenor - Elaborat bazna stanica Zoganje

Datum: 09. Decembar 2019. | Veličina: 11.35MB | Adobe PDF