17. Decembar 2019.

OPŠTINA ULCINJ 

Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta 

Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl. list CG”, br. 75/18), Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, 

O B A V J E Š T A V A 

zainteresovanu javnost 

da je nosiocu projekta „R.H.-Promet“ Bijelo Polje, donijeto Rješenje br. 06- 539/19-2 od 09.12.2019 godine, kojim je odlučeno da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hotela 4* u zahvatu DUP-a “Đerane 1”, na urb. parc. br. 137 koju čine dijelovi kat. parc. br. 5968/17, 5968/16 i 5968/15 KO Ulcinj i na urban. parceli br 151 i 152 koje čine kat.parc. br. 5968/13 i 5968/14 KO Ulcinj, u Opštini Ulcinj