29. Shtator 2023.
THIRRJE PUBLIKE - REGJISTRIMI I POPULLSISË - ZGJATJA E AFATIT

Bazuar në nenin 16 paragrafi 1 pika 2 të Ligjit për Regjistrimin e Popullsisë, familjeve dhe banesave (“Gazeta Zyrtare e Malit tëZi”, nr. 140/22), të komisionit të regjistrimit në njësitë e vetëqeverisjes lokale jep

NJOFTIM

Vazhdohet afati i aplikimit për Shpalljen Publike të publikuarmë 22 shtator 2023. për angazhimin kontraktual të instruktorëvedhe regjistruesve për realizimin e Regjistrimit të popullsisë, familjeve dhe banesave, i cili do të mbahet nga data 1 - 15 nëntor 2023, dhe tani zgjatet deri me 09 tetor 2023 perfshir dhëatë dit.

Të gjithë pjesëmarrësit e interesuar mund të regjistrohen jo mëvonë se data e caktuar.

Njoftimi bëhet për shkak të kërkesës së kandidatit për një afatshtesë për mbledhjen e dokumentacionit të nevojshëm.

Të gjitha kushtet e tjera nga Shpallja Publike mbeten tëpandryshuara.