10. Maj 2017.

Në lidhje me draft Vendimin mbi Policinë komunale do të organizohet shqyrtimi publik i cili do të zgjasë 15 ( pesëmbëdhjetë ) ditë, gjegjësisht prej datës 03.05.2017 gjerë më 17.05.2017 vit.

Draftë Vendimi do të publikohet në faqen e internetit Qyteti i Ulqinit ul-gov.me.

Shqyrtimi publik do të mbahet në Kino sallë Katërkoll me 15.07.2017 vit, me fillim në ora 11:00.      

Shqyrtimi publik qendror do të mbahet në ndërtesën e Komunës së Ulqinit, në sallën e vogël me 16.05.2017 vit.,me fillim në ora 11.00.

Organi i pushtetit lokal i cili do të udhëheq procedurën e shqyrtimit publik është Policia komunale e Komunës së Ulqinit.      

Vërejtjet, propozimet dhe sygjerimet, dorëzohen në formë të shkruar në adresën e Policisë komunale të Komunës së Ulqinit.

Policia komunale do të shqyrtoj të gjitha vërejtjet, propozimet dhe sygjerimet e pjesëmarrësve në këtë shqyrtim publik.

Policia komunale

Vendimi mbi Shrbimin e Policisë Komunale

Madhësia: 0.16MB | Adobe PDF