21. Decembar 2018.

Obavještenje: Da je nosiocu projekta, Cungu Hasan Hyrije iz Ulcinja, donijeto Rješenje

  Da je nosiocu projekta, Cungu Hasan Hyrije  iz Ulcinja,donijeto Rješenje br.06-542/18-3 od 14.12.2018.god.,da nije potrebna  procjena uticaja na životnu sredinu,za projekat izgradnje  objekta za proizvodnju i degustaciju maslinovog uljana dio kat.parc. ...

Opširnije
21. Decembar 2018.

Obavještenje: Da je za nosioca projekta, "Dijari" d.o.o. iz Ulcinja, donijeto Rješenje

Da je nosiocu projekta, “Dijari” d.o.o. iz Ulcinja,donijeto Rješenje br.06- 479/18-3 od 12.12.2018 godine, kojim je odlučeno da se daje Saglasnost na Elaborat  procjena uticaja na životnu sredinu, za projekatizgradnje hotelana urb. parc. br. 5 I 6, Zona ...

Opširnije
29. Oktobar 2018.

Obavještenje da je nosilac projekta, „DIJARI" d.o.o., podnio zahtjev za davanje saglasnosti na elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju hotela

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj,  O B A V J E Š T A V A ...

Opširnije
22. Oktobar 2018.

Obavještenje da je nosiocu projekta, Karamanaga H. Šućurija iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 466/18-5 od 19.10.2018 godine, kojim je odlučeno da se daje Saglasnost na Elaborat procjena uticaja na životnu sredinu

Da je nosiocu projekta,   Karamanaga H. Šućurija iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 466/18-5 od 19.10.2018 godine, kojim je odlučeno da se daje Saglasnost  na Elaborat  procjena uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje hotela na urb. parc. br. 44, u zahvatu ...

Opširnije
22. Oktobar 2018.

Obavještenje da je nosiocu projekta, " Dijari" d.o.o. iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 479/18-3 od 18.10.2018 godine, kojim je odlučeno da je potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 27/13 i 52/16) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V ...

Opširnije
17. Oktobar 2018.

Obaveštenje Da je nosiocu projekta, "Nedim Komerc" d.o.o. iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 480/18-3 od 16.10.2018 godine, kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu

Da je nosiocu projekta, “Nedim Komerc” d.o.o. iz Ulcinja, donijeto Rješenje br.06- 480/18-3 od 16.10.2018 godine, kojim je odlučeno da nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu, za projekat izgradnje  stambeno poslovnog objekta na urbanistiëkoj parceli br.281 I ...

Opširnije
05. Oktobar 2018.

Obaveštenje da jenosilac projekta „Nedim Komerc" d.o.o., podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju stambeno poslovnog obekta

„Nedim Komerc“ d.o.o., podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju  stambeno poslovnog obekta,  na urbanističkoj parceli br.281 i 281a, zona “B”, lokalitet ”Totoši”, DUP “Ulcinj-Grad”,  ...

Opširnije
05. Oktobar 2018.

Obaveštenje da je nosilac projekta, „DIJARI" D.O.O., podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju hotela

„DIJARI“ D.O.O., podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju hotela,  na urbanističkoj parceli br.5 i 6, zona “B”, podzona 9, koju čine   katastarske parcele br.30/183 i 30/627, KO Ulcinjsko Polje ,  Opština ...

Opširnije
27. Septembar 2018.

Obaveštenje da je nosioc projekta Karamanaga H Šućurija iz Ulcinja, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu

Obaveštenje da je nosioc projekta Karamanaga H Šućurija iz  Ulcinja, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za  izgradnju hotela  na urbanističkoj parceli UP 44 koju čine djelovi kat.parc. br 3207/4 i 3208/1 KO Ulcinj, u ...

Opširnije
07. Septembar 2018.

Obavještenje da je nosilac projekta, Karamanaga Hasan Šućurija, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju hotela

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 80/05, i „Sl. list CG“, br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/2013) Sekretarijat za komunalne djelatnosti i zaštitu ambijenta, Opština Ulcinj O B A V J E Š T A V ...

Opširnije