Skupština Opštine

Ardit Ceka

Ardit Ceka

Sekretar: Ardit Ceka dipl.jur
Adresa:   Blv. Gjerg Kastrioti Skenderbeu bb
Tel/Fax:  +382 30 412 050
E-mail:   skupstinasek.ul@t-com.me ; parlament@ul-gov.me

 

Nadležnosti Sekretara Skupštine:

- organizuje rad i rukovodi službom Skupštine;

- stara se o obavljanju stručnih i drugih poslova u vezi sa sazivanjem Skupštine, održavanjem sjednice Skupštine i njenih radnih tijela;

- pomaže predsjedniku Skupštine u radu;

- stara se o primjeni odredaba Statuta, Poslovnika i drugih akata kojima se uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela;

- stara se da odluke i drugi akti, programi i informacioni materijali budu pripremljeni u skladu sa Programom rada Skupštine;

- prati realizaciju odluka i drugih akata Skupštine; i

- odgovoran je za vođenje zapisnika i objavljivanje odluka i drugih opštih akata Skupštine i njihovu distribuciju;

- priprema zahtjev za planiranje sredstava u budžetu za potrebe rada Skupštine i njenih radnih tijela i Stručne Službe Skupštine;

- odobrava isplate troškova po osnovu rada Skupštine, radnih tijela, odbornika i Stručne Službe Skupštine;

- vrši i druge poslove u skladu sa Statutom i Poslovnikom.

- Koordinira sa Predsjednikom opštine aktivnosti organa lokalne uprave u pripremi sjednica