Skupština Opštine

Valdete Osmani-Husiq

Valdete Osmani-Husiq

Sekretar: Valdete Osmani-Husiq dipl.jur
Adresa: Blv. Gjerg Kastrioti Skenderbeu bb
Tel/Fax: +382 30 412 456
E-mail: parlament@ul-gov.me, valdete.osmani.husiq@ul-gov.me;

Nadležnosti Sekretara Skupštine:

- rukovodi Službom Skupštine;

- pomaže predsjedniku Skupštine u pripremi i vođenju sjednica;

- stara se o primjeni odredaba Zakona, Statuta opštine, Poslovnika o radu Skupštine i drugih akata kojima se uređuje način rada Skupštine i njenih radnih tijela;

- stara se da odluke i drugi akti koje razmatra Skupština budu pripremljeni u skladu sa Programom rada Skupštine;

- prati realizaciju odluka i drugih akata Skupštine;

- stara se i odgovoran je za izradu zapisnika i tonskog zapisa sa  sjednica Skupštine;

- odgovoran je za objavljivanje odluka i drugih akata Skupštine i njihovu distribuciju;

- priprema zahtjev za planiranje sredstava u Budžetu opštine za potrebe rada Skupštine i njenih tijela, klubova odbornika i Službe Skupštine;

- odobrava isplatu troškova po osnovu rada Skupštine, radnih tijela, odbornika i Službe skupštine;

- podnosi izvještaj predsjedniku Skupštine i nadležnom odboru o korišćenju sredstava i 

- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom, ovim Poslovnikom i aktima Skupštine.