Skupština Opštine

Tel/Fax:  +382 30 412 456
E-mail:   skupstinasek.ul@t-com.me , parlament@ul-gov.me

 

U vršenju poslova Služba Skupštine naročito:

- učestvuje u pripremanju i organizovanju sjednica Skupštine i njenih radnih tijela;

- vrši stručne i druge poslove za potrebe predsjednika i sekretara Skupštine;

- učestvuju u pripremanju sastanaka predsjednika Skupštine sa predsjednicima radnih tijela i predsjednicima klubova;

- izrađuje tekstove usvojenih akata i priprema ih za dostavljanje predsjedniku na potpisivanje;

- izrađuje tekstove usvojenih akata (odluke, deklaracije preporuke i zaključke) i priprema ih za njihovu objavu u "Službenom listu CG- opštinski propisi";

- izrađuje izvještaje radnih tijela;

- vrši stručne i druge poslove u vezi sa usmjeravanjem predloga akata i drugih materijala koje predsjednik Skupštine upućuje nadležnim radnim tijelima Skupštine i državnim organima;

- priprema predloge akata i druge materijale po zahtjevu predsjednika, radnih tijela i odbornika;

- daje stručna mišljenja na zahtjev odbornika, radnih tijela i klubova odbornika koja su im potrebna u vršenju funkcije;

- vrši stručne i druge poslove u vezi sa ostvarivanjem saradnje Skupštine sa Skupštinom Republike;

- prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korišćenje i razmjenu informativno-dokumentacione materijale potrebne za rad odbornika, radnih tijela i Skupštine;

- organizuje saradnju sa novinarima i obrađuje im materijale radi ostvarivanja njihovih prava i dužnosti u pogledu izvještavanja o radu Skupštine;

- uređuje i izdaje odgovarajuće publikacije informativnog karaktera i bilješke sa sjednice Skupštine;

- priprema, sarađuje i čuva izvornike odluka, drugih propisa i opštih akata koje donosi Skupština;

- vrši poslove u vezi sa radnim odnosima funkcionera u Skupštini i službenika u Službi Skupštine;

- obavlja poslove kancelarijskog poslovanja, računovodstvene i materijalno-finansijske poslove, daktilografske i druge administrativno-tehničke poslove za Skupštinu, radna tijela, odbornike, klubove odbornika i Službu Skupštine;

- vrši i druge stručne, administrativne i tehničke poslove po zahtjevu Skupštine, predsjednika i sekretara Skupštine.